הסרטון צולם ביום 09.08.2018 האמור בסרטון זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע הנזכר בו כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או נכסים הפיננסים המוזכרים בו, ככל שמוזכרים, ולכן אין לקבל על סמך סרטון זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. סרטון זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין באמור בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ככל שמוזכרים, ואין בו משום תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים בסרטון זה, וזאת חרף האמור בסרטון זה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות וההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואות עודפות ואין בתשואות העבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד.